Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2021/2022:

ŠOLA:

RAZRED PREDSTAVNIK
1. A Katja Zankolič Hederić
2. A Vesna Peršič Dirjec
2. B Klara Rihter
3. A Tatjana Kozlovič Jenko
3. B Mirela Jerebica
4. A Tatjana Čok
4. B Boštjan Kocjančič
5. A Barbara Bajec
5. B Jana Metlika
6. A Helena Brec Loredan
6. B Matjaž Šturman
7. A Martina Stipančič
7. B Marko Obad
8. A Tanja Šmon
8. B Emina Korenika
9. A Mirjam Rojc
9. B Karmen Stepan

 

 

VRTEC DEKANI:

IGRALNICA PREDSTAVNIK
Polžki Timotej Černigoj
Čebelice Polona Hrvatin
Pikapolonice Metka  Šturman

 

 

VRTEC RIŽANA:

 

IGRALNICA PREDSTAVNIK
Sovice Sara Kranjc
Metulji Rebeka Pohlen
Ribice Gregor Kofol
Muce Tamara Krištofić

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je svet staršev organ šole, preko katerega starši uresničujejo svoje interese, povezane z vzgojo in izobraževanjem njihovih otrok. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtcev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predsednica sveta staršev je Barbara Bajec.
Preko sveta staršev se starši vključujejo v delo šole. V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:· predlaga nadstandardne programe,·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,

 

· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Starši lahko svoje predloge, pobude, pohvale in pritožbe v zvezi vzgojno

izobraževalnega dela posredujejo preko svojega predstavnika ali na e-pošto:

 

svet.starsev@os-dekani.si

Dostopnost