Skoči na glavno vsebino

Plačilo vrtca

PLAČILO VRTCA

S podpisom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili. V skladu z zakonom so starši dolžni poravnati račun v zakonskem roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, mora šola dolg izterjati po sodni poti. Rok za reklamacijo računa je 8 dni od prejetja računa.

Vrtec izstavi račun staršem na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni Center za socialno delo. Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo, ki jo odda eden od staršev (vlagatelj) pri pristojnem CSD, v mesecu pred vstopom otroka v vrtec. Starši lahko vlogo dobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali na spletni strani CSD, oddajo pa jo na CSD. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. V primeru, da ni sprememb, staršem ni več potrebno vlagati vloge za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, saj z uvedbo mesečnega avtomatičnega podaljševanja pravice, CSD po uradni dolžnosti odloči o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Plačilo staršev določi CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen (cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu). Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok (t.i. polno plačilo). Polno plačilo (77%) plačajo tudi starši, ki ne vložijo vloge za znižano plačilo vrtca ali so z vložitvijo vloge zamudili. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Kljub dejstvu, da zakon določa brezplačnost vrtca, morajo starši za priznanje te pravice oddati za mlajšega otroka, ki se vključuje v vrtec, vlogo za znižano plačilo na CSD, da jim CSD izda odločbo.

UVELJAVLJANJE DRUGIH PRAVIC, VEZANIH NA PLAČILO VRTCA

Uveljavljanje rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka

V 4. točki Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper je določeno:

  • starši, za katere je Mestna občina Koper dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za ENKRATNO NEPREKINJENO ENOMESEČNO odsotnost otroka v KOLEDARSKEM letu (21 delovnih dni). Starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka.
  • Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
  • Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo to pravico le na podlagi predhodnega pisnega soglasja občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev.
  • Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.

Običajno starši to pravico uveljavljajo v času letnih dopustov, lahko pa jo uveljavljajo kadarkoli med letom – uveljavljanje pravice je vezano na koledarsko leto in ne na šolsko leto. Posledično lahko starši otroka, ki je bil vključen v vrtec s septembrom, to pravico koristijo do konca koledarskega leta vključitve otroka v vrtec in nato ponovno v naslednjem koledarskem letu.

Starši oddajo izpolnjen obrazec na upravi šole oziroma po pošti na naslov Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani 15 dni pred nastopom odsotnosti.

Uveljavljanje začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov

V 4. točki Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper je določeno:

  • starši, za katere je Mestna občina Koper dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Kot začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva enkratna neprekinjena najmanj tromesečna odsotnost v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je otrok vključen.
  • Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka.
  • Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo to pravico le na podlagi predhodnega pisnega soglasja občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Starši oddajo izpolnjen obrazec na upravi šole oziroma po pošti na naslov Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271.

SPREMEMBA PROGRAMA VRTCA

Vrtec izvaja glede na čas trajanja dnevni program (traja od 6 do 9 ur in načeloma vključuje tri obroke prehrane) ter poldnevni program (traja od 4 do 6 ur in vključuje dva obroka prehrane, izvaja se v času od 7.30 do 13.30).

S podpisom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca starši otroka vključijo v enega od dveh vzgojnih programov, ki jih vrtec izvaja. Starši lahko program spremenijo tako, da izpolnijo ustrezen obrazec in ga oddajo na upravi šole oziroma po pošti na naslov Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani.

Pisna sprememba vzgojnega programa velja s prvim dnem v mesecu in jo je potrebno oddati v mesecu pred nastankom spremembe.

Dostopnost